Všeobecní podmínky

Všeobecné podmienky pre Klotezz

PRAVIDLÁ A PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU www.klotezz.com

Registráciou na portál www.klotezz.com potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami a reklamačným poriadkom (bod V.), súhlasíte s nimi a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

Tieto Podmienky inzercie na Klotezz.com (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.klotezz.com.

1. Klotezz.com je online inzertný portál (módne trhovisko) určený pre ženy a dievčatá. Klotezz.com poskytuje bezplatne registrovaným Užívateľom priestor na predaj, kúpu a výmenu tovarov.  

2. Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom portálu Klotezz.com (ďalej len „Portál“ alebo „Klotezz.com“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť MODEMODE s.r.o., so sídlom Rozkvet 2039/77, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 32562/R, IČO: 50 154 893, IČ DPH SK2120207870, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Email: info@klotezz.com.

3. Služba: Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Klotezz.com poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov medzi Užívateľmi (ďalej len „Služba“).

4. Užívateľ: užívateľom Portálu je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Užívateľ“ alebo „Užívatelia“).

5. Pre riadne užívanie Portálu, tzn. vytvorenie profilu, predaj a nákup tovaru a pod., je potrebné sa zaregistrovať na Portáli.

6. Predávajúci: Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba využívajúca Portál na predaj svojich Kúskov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie) a s tým súvisiace služby ako napr. komunikácia s Kupujúcim a pod. (ďalej len „Predávajúci“).

7. Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov a nákup Kúskov vrátane použitia Doplnkových služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie nákupov a Užívateľov, kontaktovanie Predávajúcich a pod. (ďalej len „Kupujúci“).

8. Kúsok: Kúskom sa rozumie tovar, ktorý Predávajúci prezentuje a inzeruje na Portáli (ďalej len „Kúsok“ alebo „Tovar“). Kúskom môžu byť len dámske oblečenie, módne doplnky a obuv, knihy a časopisy o móde, dámska kozmetika a bytové dekorácie.

II. Základné podmienky používania Portálu

Služby Klotezz.com sú Užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby (uvedené v bode VII).

Klotezz.com nie je sprostredkovateľom predaja, nákupu a výmeny Kúskov. Klotezz.com iba sprostredkováva kontakt mezi Predávajúcim a Kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky a zodpovednosť za pôvod, kvalitu, stav, dodanie, vyzdvihnutie alebo zaplatenie ponúkaných Kúskov.

Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za všetky úkony a činnosti, ktoré vykoná na Klotezz.com vrátane zodpovednosti za pravdivosť poskytnutých a uverejnených informácií, za komunikáciu s inými Užívateľmi, za uverejnené fotografie a hodnotenia, za dodržanie dohodnutých podmienok s inými Užívateľmi pri predaji alebo kúpe a pod.

Užívateľ môže inzerovať len Tovar, ktorého predaj je v Slovenskej republike povolený a jeho nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Užívateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

Užívateľ môže pridávať a zverejňovať pri pridávaní inzerátu len také texty a fotografie, ktorých je Užívateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

Užívateľ nesmie na Portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s platnými podmienkami Klotezz.com a dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi krajín, v ktorých inzeruje, vrátane erotických a pornografických fotografií.

Užívateľ prehlasuje, že ak je na ním uverejnenej fotografii vyobrazená tretia osoba, má jej súhlas pre použitie a zverejnenie jej vyobrazenia. Ak sa preukáže toto vyhlásenie ako nepravdivé, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi a poškodenej tretej osobe nahradiť všetku škodu, ktorá z toho vznikla.

Užívateľ sa zaväzuje, že obsah vlastnej ponuky upraví tak, aby tým nezasahoval do práv iných Užívateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR a ČR.

Užívateľ je povinný uvádzať pravdivé, úplné, presné, zreteľné a jednomyseľné údaje o svojich ponukách a nesmie zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného Tovaru alebo dodacích podmienkach.

Užívateľ nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou.

Užívateľ nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná.

Užívateľ musí vždy inzerovať konkrétny Kúsok, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o cene jednotlivých Kúskov a o cene a spôsobe dopravy objednaných Kúskov.

Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami.

Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

Užívateľ sám zodpovedá, pokiaľ je to potrebné, za splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z predaja a kúpy Tovaru cez Klotezz.com, napr. získanie podnikateľského oprávnenia, vedenie účtovníctva, priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov a iné.

III. Registrácia, administrácia a zrušenie konta, pridávanie a úprava inzerátov, hodnotenie užívateľov a inzerátov

Registrácia

Registrácia na Klotezz.com je zadarmo. Užívateľ zadáva pri registrácii užívateľské meno a emailovú adresu. Každý užívateľ je oprávnený vytvoriť iba jeden profil.

Po dokončení registrácie môže Užívateľ okamžite začať využívať služby inzercie.

Registráciou na Klotezz.com Užívateľ dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

Užívateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Užívateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho užívateľského konta.

Užívateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia užívateľského konta a svojich údajov.

Administrácia a zrušenie konta

Užívateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť ponuku Užívateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Užívateľovi.

V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Užívateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

Každý Užívateľ môže kedykoľvek upraviť a dopĺňať svoje osobné a kontaktné údaje (napr. adresa, profilová fotografia a iné) v užívateľskom menu.

V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v registračnom formulári Portálu, Užívateľ môže kedykoľvek upraviť svoje údaje v užívateľskom menu.

Užívateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho užívateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak Prevádzkovateľ zistí, že jeden Užívateľ využíva viac profilov naraz, je oprávnený odstrániť všetky profily Užívateľa.

Ak Prevádzkovateľ zistí, že Užívateľ dlhodobo nevyužíva Užívateľské konto (tzn. ak nebolo Užívateľské konto použité počas 12 mesiacov od posledného odhlásenia), je oprávnený odstrániť daný profil Užívateľa.

Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoje Užívateľské konto. Pre zrušenie konta je potrebné kontaktovať administrátora Portálu, ktorý na písomné požiadanie vykoná zrušenie konta do 7 dní. Požiadanie o zrušenie Užívateľského konta je možné podať mailovou formou na info@klotezz.com. Zrušením konta sa odstránia všetky jeho údaje, inzeráty a hodnotenia z Portálu.

Ak Prevádzkovateľ zistí, že Užívateľ poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa alebo iného Užívateľa, je oprávnený odstrániť profil Užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Užívateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Užívateľa (inzeráty, hodnotenia, správy, atď.).

V prípade opakovaného porušenia podmienok Portálu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť profil Užívateľa a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Pridávanie a úprava inzerátov

Užívateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 12 mesiacov. Po tejto lehote bude inzerát z Portálu vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré Užívateľ pri zadávaní inzerátu uviedol. Vymazaný inzerát sa už viac nebude zobrazovať  na Portáli a Užívateľ ho nenájde ani vo svojom užívateľskom konte. Ak  mal Užívateľ daný inzerát v sekcii „Predané kúsky”, po vymazaní inzerátu z Portálu sa mu zníži počet predajov v užívateľskom profile.

Pokiaľ bude chcieť Užívateľ svoj inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, môže tak učiniť sám v užívateľskom konte v sekcii „Moje kúsky” alebo „Predané kúsky”.

Užívateľ môže pridať inzerát cez záložku „+ZAVESIŤ KÚSOK“ na Klotezz.com. Užívateľ nesmie vkladať do názvu alebo popisu inzerátu špeciálne znaky (napr. %@;*_?!#). Názov a popis inzerátu musí byť napísaný v slovenskom alebo českom jazyku.

Záložka „Zavesiť Kúsok“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Vo formulári je potrebné vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *).Každý inzerát musí obsahovať minimálne jednu fotografiu (každý uverejnený inzerát bez fotky bude bez upozornenia vymazaný). Ďalej by mal inzerát obsahovať krátky popis a ďalšie funkcie Tovaru.

Na Klotezz.com môže Užívateľ svoje inzeráty kedykoľvek upraviť alebo odstrániť počas ich doby zverejnenia. Všetky úkony môže Užívateľ vykonať v sekcii „Moje kúsky“. V tejto sekcii môže Užívateľ označiť svoj inzerát ako „PREDANÉ”, čím sa jeho inzerát automaticky presunie do sekcie „Predané kúsky” a nebude sa zobrazovať iným Užívateľom. Inzerát označený ako „PREDANÉ” sa bude zobrazovať len danému inzerentovi v sekcii „Predané kúsky”.

V sekcii „Predané kúsky” môže Užívateľ svoje inzeráty kedykoľvek obnoviť alebo odstrániť počas ich doby zverejnenia. Pre opätovné zobrazenie daného inzerátu je potrebné ho obnoviť.

Užívateľ sa zaväzuje, že vo svojich inzerátoch bude používať len fotografie zobrazujúce ponúkaný Kúsok. Každý inzerát musí obsahovať minimálne jednu fotografiu (každý uverejnený inzerát bez fotky bude bez upozornenia vymazaný). Ďalej by mal inzerát obsahovať krátky popis a ďalšie funkcie Tovaru.Žiadna z fotografií inzerátu nesmie obsahovať úpravy ako sú napr. koláže zložené z viacerých fotiek, vložené nápisy, reklamy, odkazy, orámované a inak zvýraznené fotografie a pod. Povolené sú len fotografie, na ktorých je inzerovaný Kúsok prezentovaný na figuríne, vlastnej osobe, alebo tretej osobe za predpokladu, že má Užívateľ vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).

Klotezz.com si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť alebo ho okamžite a bez upozornenia odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo podmienkami Klotezz.com. Toto pravidlo si Klotezz.com uplatňuje na všetky inzeráty bez ohľadu na využitie doplnkových služieb (napr. PROMOvanie) a Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu zaplatenej ceny doplnkovej služby. Služba sa v tomto prípade považuje za dodanú v celom rozsahu.

Klotezz.com si vyhradzuje právo odstrániť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na popis inzerátu. Klotezz.com si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Užívateľovi.

Na Klotezz.com je povolené inzerovať len dámsku módu (napr. oblečenie, obuv, módne doplnky), knihy a časopisy s módnou tematikou, menšie bytové dekorácie a dámsku kozmetiku a parfémy. Na Portáli je povolené inzerovať len jednotlivé produkty, napr. tričko, kabát, tenisky, náhrdelník, krém na ruky, dekoračný obraz, módny časopis a pod.

Na Portáli je zakázané propagovať a inzerovať:

a) firemné činnosti a služby, napr. kozmetické, kadernícke, krajčírske, masérske, terapeutické, liečebné a iné služby;

b) produkty, ktoré porušujú zákony SR. V prípade porušenia tohto pravidla budú takéto prípady hlásené polícii SR (napr. predaj nepovoleného oblečenia, kozmetiky a pod.) ;

c) multilevel a provízne systémy, pyramídové hry;

d) kopírovanie CD, DVD, diskiet a iných médií;

e) kópie, napodobeniny, plagiáty a falzifikáty;

f) pohonné hmoty;

g) e-knihy;

h) erotické inzeráty, služby a pomôcky, livechat, prácu spoločnice, tanečnice, konzumentky, hostesky, eskort;

i) Emailing a iné bezprácne zárobky;

j) doklady a technické preukazy, bločky a faktúry;

k) pôžičky, úvery a hypotéky, exekúcie, oddlženie;

l) lieky a potravinové doplnky;

m) cigarety, e-cigarety, tabak, alkohol, drogy;

n) produkty, programy a iné ponuky na chudnutie;

o) chip tuning, powerbox, diagnostické sady, antiradary, ŠPZ značky a pod.;

p) bitcoiny a iné internetové peňažné meny;

q) výkup tovarov alebo zvierat;

r) prácu s vyžadovaným poplatkom vopred;

s) pyrotechniku

t) neobmedzené množstvo tovaru (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt, avšak je povolené v popise inzerátu uvádzať viac veľkostí alebo farieb jedného kúsku);

u) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou;

v) PC, konzolové, spoločenské a iné hry s výnimkou hier s módnou tématikou;

w) výrobky vyrobené z alebo obsahujúce pravé kožušiny.

Užívateľ nesmie používať Portál na komerčné účely. V názve a popise inzerátu, ani vo svojom osobnom profile (popis užívateľa, profilová a titulná fotografia, „shop odkaz”, „stylodotazník”) nesmie uvádzať odkazy na svoje či cudzie internetové obchody a iné komerčné a reklamné aktivity (reklama na produkt, obchod, značku a iné). Povolené je len vložiť odkazy na Užívateľov osobný blog a osobné účty na sociálnych sieťach, ktoré si môže Užívateľ vložiť v užívateľskom rozhraní v sekcii „Upraviť profil” do presne vymedzených formulárových polí. V prípade porušenia týchto pravidiel môže Prevádzkovateľ bezodkladne a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť predmetné komerčné alebo reklamné informácie a odkazy z Užívateľovho profilu alebo inzerátu, prípadne môže Prevádzkovateľ úplne odstrániť konkrétny inzerát alebo celý profil Užívateľa z Portálu aj so všetkými údajmi, ktoré v nich na Portáli uviedol.


Hodnotenie Užívateľov a inzerátov

Užívateľ môže na Portáli hodnotiť iných Užívateľov alebo Kúsky, ktoré nadobudol od iných Užívateľov. Hodnotenie môže vykonať v sekcii „Karma”.

Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia hodnotenia, ktoré bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by bolo inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

IV. Zodpovednosť

Klotezz.com nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov a hodnotení vrátane popisu, textov a fotografií, ani za žiadne záväzky medzi Užívateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe predaja a kúpy jednotlivých Kúskov.

Predávajúci a Kupujúci nesú plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých podmienok, ktoré si medzi sebou dohodli prostredníctvom mailovej, telefonickej alebo inej komunikácie.

Klotezz.com nenesie žiadnu zodpovednosť za neuhradenie dohodnutej ceny a distribúciu tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za neuhradenie dohodnutej ceny Tovaru, za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie dohodnutej ceny Tovaru, alebo za včasné prevzatie či vyzdvihnutie Tovaru od doručovacej spoločnosti.

Predávajúci preberá plnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné alebo oneskorené dodanie Tovaru.

Každý Predávajúci na Klotezz.com je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej alebo Českej republiky v závislosti na tom, v ktorej krajine Tovar predáva.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj škodu spôsobenú jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou iných Užívateľov alebo z iných dôvodov.

Klotezz.com nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených povinností na strane Predávajúceho súvisiacich s oprávnením predaja Tovaru na základe podnikateľského alebo iného oprávnenia, následným zdanením príjmov, priznaním a odvedením príslušných daní a odvodov ako aj za príjmy plynúce z predaja Tovaru na Klotezz.com.

Klotezz.com nezodpovedá za autenticitu a verné zobrazenie vystavených Kúskov jednotlivých Užívateľov.

Klotezz.com nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť prezentovaných Kúskov zo strany Užívateľov.

Klotezz.com nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany Užívateľov pri prezentovaní jednotlivých Kúskov. Užívateľ Portálu plne zodpovedá za obsah svojich dát uverejnených na Klotezz.com a nesie plnú právnu a finančnú zodpovednosť za porušovanie zákonov a práv tretích osôb, vrátane autorských práv.

Klotezz.com nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách Užívateľa tretími stranami, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

Klotezz.com nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré Predávajúci poskytol Kupujúcemu o stave a kvalite Kúskov.

Klotezz.com nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie Tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Predávajúcimi, od ktorých Tovar zakúpil.

Klotezz.com má právo narábať s osobnými informáciami registrovaných Užívateľov a používať tieto informácie za účelom prezentácie webu www.klotezz.com a pre účely vyplývajúce z fungovania webu (napríklad poskytnutie údajov Predávajúceho v prípade reklamácie).

Klotezz.com má právo použiť akékoľvek fotografie prezentované jednotlivými Užívateľmi na Portáli za účelom propagácie Portálu prostredníctvom tretích strán.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek odstaviť alebo pozastaviť Portál ako aj ho inovovať, zmeniť a upravovať jeho funkcie a tiež zmeniť cenu spoplatnených služieb. V prípade zmeny cien spoplatnených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť činnosť Portálu bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných Užívateľov na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci Portálu. V prípade ukončenia prevádzky Portálu nevyplývajú Prevádzkovateľovi žiadne povinnosti voči registrovaným Užívateľom.

Klotezz.com žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií Užívateľov po ukončení fungovania Portálu.

V. Reklamačný poriadok

Používateľ svojou registráciou na Portáli a aktiváciou spoplatnených doplnkových služieb potvrdzuje, že bol oboznámený a súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami Prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí, že celá komunikácia medzi ním a Prevádzkovateľom ohľadom reklamácie bude prebiehať e-mailovou formou. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nedoručenie e-mailových správ na kontaktné údaje uvedené Užívateľom v reklamácii.

Pred využívaním spoplatnených doplnkových služieb je Užívateľ povinný sa oboznámiť s týmito službami, jej vlastnosťami a funkciami.    

Prevádzkovateľ Portálu je povinný poskytovať platené doplnkové služby na Portáli riadne a včas. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť všetky vady, ktoré vzniknú v poskytovaných platených službách.

Užívateľ má právo kontaktovať Prevádzkovateľa v prípade záujmu o reklamáciu spoplatnených doplnkových služieb Portálu. V reklamácii musí byť podrobne opísaná konkrétna reklamovaná skutočnosť. Reklamácie môže Užívateľ podávať na e-mailovú adresu info@klotezz.com.

Prevádzkovateľ je povinný preveriť každú doručenú reklamáciu a informovať Užívateľa o prijatí reklamácie. Zároveň je Prevádzkovateľ povinný napraviť reklamovanú vadu v službe v prípade, že je daná reklamácia opodstatnená. Ak je reklamovaná vada v službe neodstrániteľná, Užívateľ má právo na výmenu vadnej služby za novú službu, alebo na vrátenie ceny za zaplatenú službu. 

Prevádzkovateľ je povinný Užívateľovi oznámiť svoje stanovisko k predmetu reklamácie a informovať ho o spôsobe nápravy v prípade, ak posúdi predmet reklamácie ako opodstatnený. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že uplynie táto doba a Prevádzkovateľ nevybaví reklamáciu, Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy (Prevádzkovateľ mu vráti cenu za zaplatenú službu), alebo vymeniť vadnú službu za novú službu.

Užívateľ má právo reklamovať len tie spoplatnené doplnkové služby, ktoré boli chybne poskytované a tieto chyby boli zapríčinené Prevádzkovateľom. Vznik vady je určený okamihom, kedy Užívateľ oznámi Prevádzkovateľovi zistené vady služby zaslaním e-mailu na adresu info@klotezz.com.

Užívateľovi zaniká nárok na reklamáciu v prípade, že:

  • vady služby boli spôsobené Užívateľom (napr. jeho neodborným využívaním služieb),
  • uplynula záručná doba,
  • využíval služby v rozpore so všeobecnými podmienkami Prevádzkovateľa a platnými zákonmi SR a ČR,
  • neoznámil Prevádzkovateľovi vady v poskytovaných službách ihneď po ich zistení,
  • vady služby boli spôsobené okolnosťami, ktoré Prevádzkovateľ nemohol nijako ovplyvniť. Napr. nesprávne fungovanie Užívateľovho internetového prehliadača, výpadok jeho internetového pripojenia, výpadok elektriny a iné.

Záručná doba na spoplatnené doplnkové služby je určená dobou ich platnosti a začína plynúť odo dňa aktivácie (zakúpenia) služby. Ak si Užívateľ uplatní reklamáciu služby, záručná doba sa predĺži o dobu, počas ktorej nemohol túto službu využívať, až do doby vybavenia reklamácie, kedy začal službu opäť využívať.

Vybavenie reklamácie a teda ukončenie reklamačného konania nastáva, ak Prevádzkovateľ:

  • odstráni vady v spoplatnenej službe,
  • vráti Užívateľovi cenu za poskytnutú službu,
  • vymení Užívateľovi službu za novú,
  • odôvodnene zamietne reklamáciu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymeniť chybnú službu za novú službu bez poruchy.


VI. Ochrana osobných údajov a súkromia

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi kontaktné a osobné údaje jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných formulárov na webových stránkach Klotezz.com. Poskytnutie týchto údajov je zo strany Užívateľa dobrovoľné. Užívateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.

Užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, používaním a zverejnením informácií a údajov, ktoré Užívateľ zadal sám pri registrácii, úprave profilu a pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom užívateľskom konte.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Užívateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@klotezz.com, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Užívateľ má právo požiadať Prevádzkovateľa či a aké osobné údaje má o ňom Prevádzkovateľ zaznamenané. Prevádzkovateľ v rámci možností obratom a písomne vyhovie žiadosti Užívateľa. Pokiaľ by napriek snahám Prevádzkovateľa o správnosť údajov a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opraví. Všetky otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môže Užívateľ adresovať na info@klotezz.com

V prípade, že si to vyžaduje dodržanie záväzných právnych predpisov, je Prevádzkovateľ oprávnený odtajniť osobné údaje Užívateľa. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prípady, kedy bude odtajnenie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu alebo obranu práv Prevádzkovateľa (napr. v rámci súdnych sporov vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi).

Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený posielať Užívateľovi akékoľvek e-mailové a SMS správy, obsahujúce informácie o novinkách serveru na kontakty, ktoré uviedol v rámci využívania Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@klotezz.com alebo jednoduchým odhlásením pomocou kliknutia na odkaz na konci každej doručenej e-mailovej správy.

Klotezz.com používa súbory cookie pre optimalizáciu a zlepšenie kvality poskytovaných služieb na Portáli. Na webových stránkach Klotezz.com môžu súbory cookie a podobné technológie používať tretie strany (napr. Facebook) na zhromažďovanie a prijímanie informácií z vášho webu a iných miest na internete a používať také informácie na poskytovanie meracích služieb a cielenie reklám.

VII. Doplnkové služby

Doplnkovými službami sa rozumejú nadštandardné možnosti alebo funkcie, ktorých aktivácia nie je nutnou podmienkou používania služieb Portálu.

Niektoré doplnkové služby môžu byť spoplatnené. Spoplatnené doplnkové služby musí Užívateľ pred ich riadnym používaním najskôr aktivovať.

Doplnkové služby sú dostupné všetkým Užívateľom za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami Portálu. Prevádzkovateľ má právo vymazať inzeráty, ktoré porušujú tieto Podmienky, pričom Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu zaplatenej ceny doplnkovej služby. Služba sa pritom považuje za dodanú v celom rozsahu.

Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

Zháňačka

Táto služba umožňuje Užívateľovi vložiť inzerát do katalógu produktov s názvom „Zháňačka”. Užívateľ v „Zháňačke” vytvára dopyt po Tovare, ktorý by chcel získať. Iný Užívateľ, ktorý vlastní daný Kúsok, môže následne kontaktovať Užívateľa, ktorý vytvoril dopyt po danom Kúsku a môžu sa dohodnúť na predaji, výmene alebo darovaní daného Kúsku. Do „Zháňačky” môže Užívateľ pridať Kúsok kliknutím na záložku „+ZAVESIŤ KÚSOK“ na Portáli. V nasledujúcom inzertnom formulári označí možnosť „zháňam” a vyplní povinné, prípadne nepovinné formulárové polia. Kúsky, ktoré Užívateľ vloží do „Zháňačky”, si môže prezerať, upraviť, alebo odstrániť v Užívateľskom konte.

Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

PROMOVANIE

Promovanie je spoplatnená doplnková služba, ktorá Užívateľovi po riadnej aktivácii umožňuje posúnuť inzerát na popredné miesta v katalógu produktov vo všetkých kategóriách a podkategóriách, ktoré Užívateľ vyberie pri zadávaní inzerátu. Promovaný inzerát sa vždy posunie na popredné miesta podľa dátumu a času začiatku promovania. Promovaný inzerát bude označený žltou hviezdičkou počas celej doby promovania inzerátu. Aktivácia jedného promovania zvýhodní len 1 konkrétny inzerát, ktorý bol promovaný.

Vymazaním inzerátu v priebehu promovania sa promovanie inzerátu automaticky zruší. Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na náhradu zaplatenej doplnkovej služby. Služba sa pritom považuje za dodanú v celom rozsahu.

Presunutím inzerátu v priebehu promovania do sekcie “Predané kúsky” sa promovanie inzerátu automaticky zruší. Po následnom obnovení zobrazenia daného inzerátu v sekcii “Predané kúsky” už inzerát nebude promovaný a zaradí sa medzi ostatné nepromované inzeráty podľa dátumu a času pridania. Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na náhradu zaplatenej doplnkovej služby. Služba sa pritom považuje za dodanú v celom rozsahu.

Začiatok promovania sa rovná dátumu aktivácie promovania. Ukončenie promovania je po 7 dňoch od dátumu aktivácie promovania. Promovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Promované inzeráty sa vždy posunú pred všetky nepromované inzeráty vo vybraných kategóriách a podkategóriách. Za promovanými inzerátmi budú nasledovať všetky nepromované inzeráty. Promované inzeráty budú zoradené podľa dátumu a času aktivácie promovania. 

Po ukončení promovania sa inzerát automaticky zaradí medzi ostatné nepromované inzeráty. Dátum daného inzerátu sa už nebude meniť a zaradí sa medzi ostatné inzeráty podľa dátumu a času pridania.

V prípade, že sa ukončí obdobie platnosti inzerátu (jeho platnosť je 12 mesiacov) v priebehu promovania, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky predĺži. A to tak, že bude zobrazený 7 dní od aktivácie promovania bez ohľadu na dátum vypršania platnosti inzerátu.

Klotezz.com nezodpovedá za chyby, ktoré zabránia správnemu fungovaniu promovania vzniknuté tretími stranami ako sú nesprávne fungovanie internetového prehliadača, internetového pripojenia, nefunkčné prijímanie mobilných SMS správ, nesprávne nastavenia mailovej (napr. plná schránka, SPAM) a inej komunikácie, výpadok elektriny, nedostatočné finančné prostriedky na zaplatenie promovania alebo iné poruchy, ktoré Klotezz.com nedokáže ovplyvniť.

VIII. Cenník doplnkových služieb

Cena doplnkových služieb závisí od výberu spoplatneného balíka. Ceny sú uvádzané v konečnej sume. Ak bude cena doplnkových služieb upravená počas doby ich aktivácie (napr. promovaný inzerát), táto zmena nebude mať vplyv na už uhradené doplnkové služby.

Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori:… Tento spôsob platby sprostredkuje …

O úspešnej aktivácii spoplatnenej služby bude Užívateľ informovaný e-mailom. Ak chce Užívateľ vystaviť fakturačný doklad o uhradení spoplatnenej služby, musí o vystavenie faktúry požiadať Prevádzkovateľa v lehote do 7 dní od zaplatenia služby. Žiadosť musí zaslať e-mailom na info@klotezz.com. Po vypršaní lehoty nebude Prevádzkovateľ akceptovať žiadosť o fakturačný doklad.

CENNÍK PROMOVANIA - cenové balíky platenej služby promovania

1.PROMO BALÍČEK “ELLE" : 1 Promovanie (pre 1 inzerát, trvanie 7 dní) = 39 Kč, resp. 1,55 €

2.PROMO BALÍČEK "MIRANDA" : 5 Promovaní (pre 1-5 inzerátov, trvanie 7 dní) = 125 Kč, resp. 4,9 €

Spôsob a forma platby

1. Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímaním platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

2. Možnosti platieb:

a) Bankovým prevodom na eurový alebo korunový účet predávajúceho

b) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3. Forma platby:

a) Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára 

IX. Zásady spracovania osobných údajov a cookies

Zásady spracovania osobných údajov, zásady používania cookies, informácie o Google Analytics a možnosť nastaviť cookies nájdete na https://www.klotezz.com/gdpr/

X. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a nadobúdajú účinnosť dátumom ich zverejnenia na webovej stránke www.klotezz.com. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Aktuálna verzia Podmienok je dostupná na webovej stránke www.klotezz.com.

Užívateľ prehlasuje, že sa pred využívaním služieb Portálu oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

Užívateľ je pri využívaní služieb Portálu povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi oboma stranami neupravené týmito podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky (č. 40/1964 Zb.) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami upravujúcimi ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.

V Považskej Bystrici, dňa 19.9.2016. Upravené dňa 24.9. 2019.