Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov a súkromia na www.klotezz.com

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi kontaktné a osobné údaje jedine na základe ich poskytnutia v rámci registračných formulárov na webových stránkach Klotezz.com. Poskytnutie týchto údajov je zo strany Užívateľa dobrovoľné. Užívateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.

Užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, používaním a zverejnením informácií a údajov, ktoré Užívateľ zadal sám pri registrácii, úprave profilu a pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom užívateľskom konte.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Užívateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@klotezz.com, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Užívateľ má právo požiadať Prevádzkovateľa či a aké osobné údaje má o ňom Prevádzkovateľ zaznamenané. Prevádzkovateľ v rámci možností obratom a písomne vyhovie žiadosti Užívateľa. Pokiaľ by napriek snahám Prevádzkovateľa o správnosť údajov a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opraví. Všetky otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môže Užívateľ adresovať na info@klotezz.com

V prípade, že si to vyžaduje dodržanie záväzných právnych predpisov, je Prevádzkovateľ oprávnený odtajniť osobné údaje Užívateľa. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na prípady, kedy bude odtajnenie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu alebo obranu práv Prevádzkovateľa (napr. v rámci súdnych sporov vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi).

Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený posielať Užívateľovi akékoľvek e-mailové a SMS správy, obsahujúce informácie o novinkách serveru na kontakty, ktoré uviedol v rámci využívania Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@klotezz.com alebo jednoduchým odhlásením pomocou kliknutia na odkaz na konci každej doručenej e-mailovej správy.

Klotezz.com používa súbory cookie pre optimalizáciu a zlepšenie kvality poskytovaných služieb na Portáli. Na webových stránkach Klotezz.com môžu súbory cookie a podobné technológie používať tretie strany (napr. Facebook) na zhromažďovanie a prijímanie informácií z vášho webu a iných miest na internete a používať také informácie na poskytovanie meracích služieb a cielenie reklám.